بسته هاي سرمايه گذاري موسسه2

مشخصات و نحوه مشاركت سرمايه گذاري دراحداث وبهره برداري از ساختمان رستوران ايستگاه مبداء تله سي يژ قزوين   مشخصات طرح: ...

بسته هاي سرمايه گذاري موسسه3

مشخصات و نحوه مشاركت مشاركت در ساخت وبهره برداري ساختمان تجاري ايستگاه مبداء   مشخصات طرح : مكان:ايستگاه مبدا تله سي يژ...

بسته هاي سرمايه گذاري موسسه1

مشخصات و نحوه مشاركت رستوران ايستگاه مقصد   مشخصات طرح: مكان :ايستگاه مقصد تله سي يژ. مساحت : 1200متر مربع. ...

بسته هاي سرمايه گذاري موسسه5

مشخصات و نحوه مشاركت اقامتي كوتاه مدت كوهستاني مشخصات طرح: مكان : ايستگاه مبداء تله سي يژ مساحت: توافقي بر اساس...

بسته هاي سرمايه گذاري موسسه4

مشخصات و نحوه مشاركت پاركينگ تله سي يژ         مشخصات طرح :       مكان :...