5/31/2015

مشخصات و نحوه مشاركت

مشاركت در ساخت وبهره برداري ساختمان تجاري ايستگاه مبداء

 

مشخصات طرح :
مكان:ايستگاه مبدا تله سي يژ
مساحت : 150 متر مربع
كاربري : تجاري وخدماتي
امكانات : متر مربع فضاي تجاري(فروش وكرايه تجهيزات ورزشي،كوهستاني،تفريحي وتفرجي كوهستان)
محاسبه تقريبي اجرا:350،000،000 ريال
نحوه مشاركت: ساخت، بهره برداري وعودت.

 

related images