در روزهاي جمعه و اعياد و مناسبتها
 
   
 
 
 
             ساعات و روزهاي كاري خط تله سي يژ
روزهاي فعاليت
شروع ساعات فعاليت
پايان ساعات فعاليت
قيمت بليط
روزهاي جمعه و اعياد و مناسبتها
10:00
19:00
150/000ريال