آدرس: قزوين - ميدان ارتش - ابتداي خيابان پادگان – ساختمان همياري - طبقه سوم -واحد 11
تلفن: 33322297-33322294-028
نمابر: 33322297-028
پست الکترونيکي :  mrtcaspian@yahoo.com