نام موسسه و حدود عمليات
 
نام موسسه عبارتست از موسسه رفاهي تفريحي کاسپين که در اجراي مفاد بند بيست ماده نه و در راستاي وظايف موضوعه بندهاي (ب و ه) ماده 4 اساسنامه سازمان همياري شهرداريهاي تابعه استان قزوين وبراساس اساسنامه ودر چارچوب اساسنامه شماره 34/3/1/5407 مورخه 82/11/5 مصوب شده توسط وزارت کشور و آئين نامه هاي سازمان همياري شهرداريهاي تابعه استان در مورخه 82/11/5 تاسيس وفعاليت خود را بطور مستقل انجام مي دهد.
مرکز و حدود عمليات موسسه
 
الف-مرکز موسسه شهر قزوين مي باشد.
ب-حدود عمليات شهرهاي تابعه استان و حومه شهرهاي مزبور در سطح استان مي باشد.در بهره گيري از خدمات موسسه شهرداريهاي عضو سازمان و سازمانهاي وابسته به شهرداريهاي استان از اولويت برخوردار مي باشد.
مدت فعاليت موسسه
 
از تاريخ تاسيس ده سال مي باشد در صورت نياز با تائيد وزارت کشور قابل تمديد خواهد بود.